ALGEMENE VOORWAARDEN voor deelnemers en sponsors van de Nationale Kanker en Werk Dag

Definities
1.1 Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan NATIONALE KANKER EN WERK DAG (NKWD) verschuldigde vergoeding voor de deelname aan de dag.
Deelnemer: Degene die met NKWD  een overeenkomst van deelname aan de dag heeft gesloten.
NKWD: Het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en vastgelegd.
Opdrachtbevestiging: Het document waarin de overeenkomst van sponsoring is beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij NKWD voor een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden standruimte, promotiemogelijkheden en/ of diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt.
Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met behulp van Standruimte onder de aandacht te brengen.
Sponsor: Degene die met NKWD een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van de dag heeft gesloten.
Sponsorgelden: De volgens de overeenkomst van sponsoring door de Sponsor aan NKWD verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst omschreven door NKDW verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten.
Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door NKWD wordt aangegeven.

Toepasselijkheid
1.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of Data en duur
1.3 Indien naar het oordeel van NKWD bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan NKWD de voor de dag vastgestelde data wijzigen, dan wel de dag geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen:
onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van NKWD het welslagen van de dag in gevaar kunnen brengen.
1.4 Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels  NKWD gemaakte overige kosten integraal te voldoen.
1.5 In geen geval kan de Deelnemer c.q. Sponsor jegens NKWD enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 1.3 en 1.4 omschreven doen gelden.

Betaling
1.6 De Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde tijdstippen. NKWD heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.
1.7 Ten aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van de dag de resterende 50%.
1.8 De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan NKWD verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam.

Aansprakelijkheid
1.9 NKWD is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Deelnemer c.q. Sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien
deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart NKWD tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Verhindering Sponsoren
1.10 Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Sponsor bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 3 maanden voor aanvang van de dag. In dit geval is de Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels NKWD gemaakte overige kosten.
1.11 Bij annulering door de Sponsor binnen 1-3 maanden voor aanvang van de dag is de Sponsor 50% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels NKWD gemaakte overige kosten.
1.12 Bij annulering door de Sponsor binnen 0-1 maand voor aanvang van de dag is de Sponsor 100% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels NKWD gemaakte overige kosten.

Verhindering Deelnemers
1.13 Indien de Deelnemer niet in de gelegenheid is deel te nemen aan het Evenement, en derhalve gedwongen is te annuleren, kan hij tot 3 weken vooraf aan het evenement, gratis annuleren. Tot 1 week van de datum van het evenement is de deelnemer € 25 verschuldigd. De deelnemers is het volledige bedrag verschuldigd bij verhindering vanaf 1 week voor aanvang van het evenement. Annuleren kan alleen schriftelijk. De Deelnemer is gerechtigd in het geval van verhindering een vervanger van zijn inschrijving gebruik te laten maken. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.14 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan de Nationale Kanker en Werk Dag is NKWD verplicht de AVG  na te leven. NKWD legt gegevens vast voor de uitvoering van de overeenkomst en wanneer een deelnemer in het kader van dienstverlening contact heeft met NKWD. Het e-mailadres van de deelnemer wordt alleen gebruikt om deze te informeren over de Nationale Kanker en Werk Dag in dat betreffende jaar en mogelijke volgende edities. Wanneer een deelnemer geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kunt de deelnemer dit schriftelijk doorgeven aan: contact@nationalekankerenwerkdag.nl Voor meer informatie verwijzen wij de Deelnemer naar het Privacy Statement.

Home