Inleiding

Stichting Nationale Kanker en Werk Dag, organisator van de Nationale Kanker en Werk Dag (hierna: “Organisatie”) verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven voor de Nationale Kanker en Werk Dag, haar donateurs en andere contactpersonen. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoonsgegevens verwerken.

De stichting heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar de bestuursleden helpen graag met vragen. Het bestuur is te bereiken via contact@nationalekankerenwerkdag.nl.

Wat is het doel van Stichting Nationale Kanker en Werk Dag?

De Organisatie heeft ten doel:
• Bevorderen van kennis over behoud van werk voor kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling.
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
• De Organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door bijdragen van sponsors, partners, standhouders, subsidies, alsmede door entreegelden van deelnemers.
• De Organisatie heeft geen winst oogmerk.

Dit privacy statement geldt op alle verwerkingen rondom de organisatie van de Nationale Kanker en Werk Dag.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails , betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1 Wettelijke verplichtingen

2 Deelnemersadministratie en dienstverlening: In onze deelnemersadministratie houden we bij wie de deelnemer is die zich inschrijft en voor welke workshop deze deelnemer zich inschrijft. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om mensen die meewerken en (willen)deelnemen of hebben deelgenomen te kunnen bereiken teneinde het evenement e zo goed mogelijk te plannen.

De stichting is daarvoor per email en per post bereikbaar

3 Werving (marketing)

De Organisatie werft nieuwe sponsors, sprekers voor Nationale Kanker en Werk Dag, experts voor inspiratiesessies. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails.

Rechten van betrokkenen: Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen, maar tips en/of opmerkingen vernemen we graag, teneinde onze werkzaamheden te verbeteren. Gebruik hiervoor het e-mailadres:  contact@nationalekankerenwerkdag.nl.

Informatie en inzage: Uiteraard kan iedere persoon die daarom vraagt inzien welke persoonsgegevens we van hem of haar  verwerken. We lichten bij die gelegenheid dan ook graag toe hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Wanneer iemand het idee heeft dat we verkeerde gegevens van die persoon hebben, dan vragen wij hem/haar ons dit zo snel mogelijk te laten weten, opdat we het aan kunnen passen. 

Vergetelheid: Iedere deelnemer of persoon van wie de Stichting persoonsgegevens heeft ontvangen, heeft het recht de Stichting te vragen deze te  verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Wanneer iemand het idee heeft dat de Stichting zijn / haar persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan hij/zij die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van de eigen persoonsgegevens kan een ieder bezwaar indienen. Wanneer het om bijvoorbeeld marketing gaat, dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Een ieder heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht iemand  hier gebruik van willen maken, dan kan hij/zij hier met de Stichting contact over opnemen.

Film/fotografie
Tijdens de Nationale Kanker en Werk Dag worden foto’s en filmopname gemaakt. Deelnemers verlenen de organisatie toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames in het kader van deze dag. Daarnaast verlenen deelnemers toestemming om deze foto’s en filmopnamen openbaar te maken en te verveelvoudigen op de website van de Nationale Kanker en Werk Dag en alle andere media die ingezet worden om de doelstelling gekoppeld aan deze dag te realiseren.
Deelnemers die bezwaar hebben tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van foto’s en filmopnames, verzoeken wij voor aanvang van de dag dit via de e-mail kenbaar te maken bij de organisatie zodat wij rekening kunnen houden met uw bezwaar en hierop kunnen reageren vooraf aan de Nationale Kanker en Werk Dag.

Andere verordeningen:

Toestemming intrekken: Dit kan aan de orde zijn voor bijvoorbeeld het ontvangen van e-mailings. In het geval dat iemand de toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kan deze persoon contact opnemen met de Stichting .

Klacht indienen bij de Organisatie: Indien er sprake is van verdenking op het niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving,  Dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Inschrijving voor deelname aan de Nationale Kanker en Werk Dag wordt bewaard tot het moment dat de financiële afwikkeling van de desbetreffende dag heeft plaatsgevonden. Email gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt bewaard tot het moment de ontvanger zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerkt de Stichting sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (evenement) en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Organisatie: het uitvoeren van onze doelstelling.

Links

Op de website van de Nationale Kanker en Werk Dag is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor verwijzen wij de lezers naar het privacy statement van de betreffende organisatie.

Home