Stichting Nationale Kanker en Werk Dag (beleidsplan v. 2024)

Oprichtingsdatum: 17 april 2019
KvK nummer: 74614096
RSIN nummer: 859968467
Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort
ING Bank: NL88INGB0008994798​
Belastingnummer: 859968467

Website: https://www.nationalekankerenwerkdag.nl

​1. Missie

Het vergroten van de arbeidsparticipatie van werkenden met de diagnose kanker.

2.  Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel: het vergroten van de bewustwording en kennis rondom kanker en werk onder werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en andere stakeholders.

3. Activiteiten
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het invulling geven aan een jaarlijkse dag, aangevuld met activiteiten die de doelstelling ondersteunen en waarin werk(behoud) bij kanker het centrale thema is. Deze activiteiten worden georganiseerd voor werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en andere stakeholders.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze activiteiten worden georganiseerd voor werkgevers, werknemers, zorgprofessionals en andere stakeholders.

4. Werving gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Subsidies en donaties
  • Alle andere verkrijgingen en baten, waaronder baten voortkomend uit door de stichting ontplooide activiteiten zoals bezoekersbijdragen en standhoudersbijdragen.

5. Beheer van gelden

De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst en werkt met onbezoldigde vrijwilligers, te weten:
a. Het Bestuur, bestaande uit ten minste 3 bestuurders, te weten voorzitter, secretaris, penningmeester en aangevuld met 1 of 2 algemeen leden
Voorzitter: Machteld L. de Bont – de Jongh
Secretaris : Michiel Greidanus
Penningmeester: Guido Meulensteen
Lid algemeen : Ragna van Hummel
Lid algemeen: Sabine Wernars

b. De Raad van Toezicht, huidige raad bestaand uit 3 leden
Ton Jenner (voorzitter)
Robert Schuurman (financiën)
Miranda Velthuis (algemeen)

De penningmeester van de Stichting beheert de gelden onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur van de stichting Nationale Kanker en Werk Dag. De stichting heeft hiertoe een spaarrekening en een lopende zakelijke rekening bij de ING Bank. Er wordt geen gebruik gemaakt van beleggingsproducten.

Verantwoording wordt afgelegd door middel van een jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur en gecontroleerd door een registeraccountant. De jaarstukken behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten en (redelijke) vacatiegelden.

6. Besteding van gelden

Alle ontvangen giften, donaties en overige baten worden gebruikt voor de organisatie van (de jaarlijkse) Nationale Kanker en Werk Dag.

De penningmeester heeft als voornaamste taak de inkomende en uitgaande gelden te beheren conform de doelstelling van de Stichting. Daartoe werkt hij met een gedetailleerd overzicht van deze baten en lasten. Dit alles aan de hand van een voorafgaand door het bestuur vastgestelde interne  begroting. Controle op deze begroting vindt plaats door de penningmeester en tenminste één ander bestuurslid.

De begroting wordt iedere bestuursvergadering geagendeerd en voorgelegd aan het bestuur, waarbij de laatste stand van zaken wordt besproken De bestuursvergaderingen worden genotuleerd.

Tenminste eenmaal per jaar wordt de bestuursvergadering bijgewoond door de Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht houdt proactief en reactief toezicht op het uitvoeren van het beleid door het bestuur. Ook deze gezamenlijke vergadering wordt genotuleerd.


7. Beloningsbeleid en Financiële verantwoording

De Stichting voert haar financiële administratie volgens een in de statuten vastgelegd boekjaar van 1 januari t/m 31 december van enig kalenderjaar.

​8. ANBI

De stichting Nationale kanker en werk Dag valt niet onder de categorie ‘ grote ANBI’ conform de criteria van de Belastingdienst

9. Presentatie financiële cijfers