Stichting Nationale Kanker en Werk Dag

Oprichtingsdatum: 17 april 2019
KvK nummer: 74614096
RSIN nummer: 859968467
Koningin Wilhelminalaan 12, 3818 HP Amersfoort
ING Bank: NL88INGB0008994798​
Belastingnummer: 859968467

Website stichting en symposium: www.nationalekankerenwerkdag.nl

ANBI Status
De Stichting Nationale Kanker en Werk Dag is per 17 april 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI Stichting. Voor meer informatie over ANBI en wat dat voor u als donateur betekent, klik hier.

Beleidsplan

Missie

Het organiseren van een jaarlijkse dag aangevuld met allerhande activiteiten voor werkgevers en werknemers waarbij kanker en werk (werkbehoud bij kanker) het centrale thema is. Deze activiteiten worden primair georganiseerd voor werkgevers en werknemers en  per jaar afhankelijk van het programma ook voor mogelijke andere stakeholders.

Statutaire Doelstellingen
Het vergroten van de bewustwording en kennis rondom het onderwerp ‘kanker en werk’ , met name onder werkgevers en werknemers, en zorgprofessionals als andere stakeholders, met als doel werkparticipatie van werknemers met een diagnose kanker te bevorderen. Deze activiteiten worden georganiseerd voor werkgevers, werknemers, maar ook zorgprofessionals en andere stakeholders.

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a.  invulling te geven aan een jaarlijkse dag aangevuld met allerhande activiteiten die de doelstelling ondersteunen, waarin kanker en werk (werkbehoud bij kanker) het centrale thema is. Deze activiteiten worden georganiseerd voor werkgevers, werknemers en andere stakeholders.

b. het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze activiteiten worden georganiseerd voor werkgevers, werknemers,  en andere stakeholders.

Werkzaamheden en activiteitenomschrijving

Doelstelling
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. De doelstelling luidt “het vergroten van de bewustwording en kennis rondom het thema ‘kanker en werk’, zowel onder werkgevers, werknemers als ook onder zorgprofessionals en andere stakeholders. Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door het organiseren van een nationale dag die jaarlijks terugkeert. Maar ook door daarnaast op per jaar te bepalen manieren kennis en informatie over kanker en werk te delen. Het bestuur geeft hierbij aan dat in eerste instantie wordt uitgegaan van het organiseren van deze nationale dag gedurende 5 jaar, startend met een eerste dag in 2019. Ambitie en verwachting is namelijk dat over 5 jaar , mede middels deze dag het taboe rondom werken en mogelijkheden van werkbehoud bij kanker, aanzienlijk minder een rol zal spelen, wanneer er sprake is van kanker op de werkvloer.

Het bestuur en de Raad van toezicht zullen per jaar beoordelen of de organisatie van een nationale dag voldoet aan de doelstellingen van de stichting. De evaluaties en beoordelingen ook van deelnemers zullen jaarlijks zeer kritisch worden besproken en vormen de basis voor keuzes voor het volgende jaar. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

Activiteiten
Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn:
– Het organiseren van de eerste Nationale kanker en werkdag op 5 november 2019 
– Het organiseren van jaarlijks terugkerende Nationale dag (zeker gedurende 5 jaar)
– Het delen van informatie op verschillende manieren over kanker en werk
– Het aantrekken van vrijwilligers om op de nationale kanker en werk mede goed te laten verlopen
– Opzetten van programma’s voor de komende jaren en hier sprekers bij benaderen
– Betrekken van stakeholders bij de organisatie (en bekendmaking) van de Nationale dag, zoals overheid, wetenschap, werkgevers- en werknemersorganisaties, patiëntenverenigingen, maar ook de media en andere aanverwante stichtingen etc.
Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, verwerft de Stichting gelden via donaties en zal zij entreegelden voor deelname aan de dag vragen aan deelnemers, waarbij er een verschil is tussen de entreegelden van de werkgevers als die van de werknemers.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur. Jaarlijks worden experts, deskundigen en professionals door de Stichting gevraagd om gedurende de Nationale kanker en werk dag werkzaamheden te verrichten in de rol van expert en/of workshopleider. Deze werkzaamheden bestaan uit het leiden van een workshop, het delen van kennis, informatie en het beantwoorden van vragen van de deelnemers.

Werving gelden
De werving van gelden wordt vanaf de start op verschillende manieren gedaan:
entreegelden
De deelnemers zullen bij aanmelding een entreebedrag voor het bijwonen van de dag betalen. Teneinde de aanwezigheid van deze dag binnen handbereik te houden, is er een onderscheid gemaakt tussen entreegeld voor (vertegenwoordigers van) werkgevers  en werknemers en ZZP’ers . Op deze manier probeert de Stichting een ieder de mogelijkheid te bieden deze dag bij te wonen. 
donateurs
Tevens zal er door donateurs van deze dag gedoneerd worden teneinde de begroting sluitend te krijgen. Het benaderen en werven van donateurs gebeurt door de bestuursleden. Veelal zijn organisaties benaderd uit de netwerken van de organisaties waar de bestuursleden deel vanuit maken. Gedurende de aanlooptijd naar de organisatie van een dag toe blijft de Stichting in gesprek met mogelijke sponsoren teneinde de begroting sluitend te kunnen maken en daarmee de entreeprijs voor deelnemers zo laag mogelijk te houden. Bij het benaderen van donateurs wordt rekening gehouden met hun betrokkenheid bij en interesse in het onderwerp (kanker en werk) en de doelstelling van de dag en de stichting. Donateurs kunnen afkomstig zijn uit de publieke en de private sector. Er wordt toegezien dat donateurs geen deelneming hebben in en aan de wapenindustrie, de porno industrie of andere beroepsgroepen die niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van de Stichting en de dag.

Voor de professionals (sprekers die workshops begeleiden), wordt een sprekersvergoeding gehanteerd.Deze zal deels uit de deelnemersinvestering worden vergoed en deels uit sponsorgelden.

Voor de overige zaken is de Stichting volledig afhankelijk inkomsten te verwerven vanuit giften, donaties, subsidies, en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur , door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijk contacten en netwerken. Naast werving van fondsen uit voornoemde kring hoopt de stichting in de toekomst meer structurele fondsen en donaties aan te trekken. Er zijn nog geen fondsen verbonden aan de Stichting.

ANBI status

De Stichting is per 17 april 2019 door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI Stichting (algemeen nut beogende instelling). Met deze status, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden.
Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefaciliteerde vormgeving te komen. Er zal doorlopend invulling gegeven worden aan het verwerven van inkomsten vanuit giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.

Beheer van gelden
Ambitie is om het jaarlijks geworven vermogen zo direct mogelijk te besteden. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel en onkostendeclaraties en de kosten van reizen etc. door het bestuur en de leden van de raad van toezicht.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Besteding van gelden
Ambitie van de Stichting is om het vermogen van de Stichting mede te vormen door giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden dan aangewend voor de realisering van de geformuleerde doelstellingen. Verwachting is dat in de komende jaren  een lijst zal worden opgesteld met deelprojecten, welke vooraleerst worden voorgelegd aan donateurs, opdat zij kunnen aangeven waar zij hun donatie voor willen aanwenden.


Beloningsbeleid en Financiële verantwoording

De Stichting voert haar (financiële)administratie volgens een in de statuten vastgelegd boekjaar dat loopt van 1 januari van enig kalenderjaar tot 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.

​Aan kosten ten gunste van de bestuurders worden tijdens het boekjaar:
minimale vacatiegelden toegekend en dan slechts zo nu en dan, zodra de (positieve) resultaten tussentijds en de vooruitzichten tot het einde van het boekjaar daar voldoende ruimte voor bieden.
kostenvergoedingen van werkelijk gemaakte kosten aan bestuursleden vergoed, na instemming daartoe van de RvT van De Stichting.
​De winst is na Vpb. Deze is gelijk aan de winst vóór Vpb. Als gevolge van het belastingregime dat voor de Stichting van toepassing is. De winst wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve van de Stichting .

Home